kurs językowy 'English for Foresters,'

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym należy kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@urk.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia przez Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu English for Foresters wynikającej z zawartej umowy, oraz wszelkich czynności dokonywanych na Pani/Pana żądanie niezbędnych do zawarcia wspomnianej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 litera b.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w kursie English for Foresters.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. Dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. Przenoszenia danych,
  3. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania
  – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia kursu a następnie przez 5 lat na podstawie Ordynacji podatkowej.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

Formularz rejestracyjny


 

 
STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. 29 Listopada 52
31-425
Kraków
j.sjo[a]urk.edu.pl
12 662 54 14
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Website Editor: Marta Janda-Pajak