Przebieg lektoratu

LEKTORATY
W ramach zajęć dydaktycznych prowadzonych w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego studenci mogą uczęszczać na lektoraty następujących języków: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego na poziomie B1+, B2, C1 (studia I stopnia) oraz B2+, C1 (studia II stopnia) według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Prowadzone są również kursy j. polskiego dla obcokrajowców.

Lektoraty dla studentów I roku rozpoczynają się w drugim semestrze studiów (semestr letni).

Studenci uprawnieni do nauki języka obcego rejestrują się poprzez elektroniczny system rejestracji USOSweb. Przy wyborze poziomu kursu studenci powinni się kierować kryteriami określonymi w zakładce Wybór języka rejestracja USOS-UL.


Przebieg lektoratów:
Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia mają prawo do nauki jednego języka obcego zgodnie z następującymi zasadami:

Studia stacjonarne
Studia I stopnia – 120 godzin z podziałem na cztery semestry.
Studia II stopnia – 30 godzin realizowanych w ciągu jednego semestru (tylko język specjalistyczny dostosowany do kierunku studiów).

Studia niestacjonarne
Studia I stopnia – 84 godziny z podziałem na cztery semestry.
Studia II stopnia – 21 godzin realizowanych w ciągu jednego semestru (tylko język specjalistyczny dostosowany do kierunku studiów).

W cyklu nauki języka obcego obowiązuje zasada sekwencyjności, tzn. student uczęszczający na lektorat zalicza kolejno następujące po sobie semestry. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu na I stopniu studiów jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich czterech semestrów. Warunkiem zaliczenia każdego semestru jest:

 • systematyczny, aktywny udział w zajęciach, posiadanie wskazanych przez lektora materiałów dydaktycznych,
 • uzyskanie oceny pozytywnej z poszczególnych form pracy: kolokwiów, prezentacji, wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, którzy rozpoczęli lektorat przed rokiem akademickim 2019/2020 każdy semestr nauki języka obcego kończy się zaliczeniem na ocenę wpisaną do systemu USOS. Dodatkowo po czwartym semestrze języka studenci obowiązkowo przystępują do egzaminu końcowego, który obejmuje efekty kształcenia z czterech semestrów. W semestrze kończącym się egzaminem ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z 4 semestru języka (waga 2) oraz egzaminu (waga 3). Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej zarówno z czwartego semestru języka jak i z egzaminu.

Studenci rozpoczynający cykl nauki języka w roku akademickim 2019/2020 rozliczają w systemie USOS trzy pierwsze semestry lektoratu bez oceny – uzyskują ZAL lub NZAL (zaliczony/ niezaliczony). Sposób rozliczania studentów na lektoracie odbywa się jednak na podstawie ocen, które są ewidencjonowane w arkuszach. Po czwartym semestrze języka studenci obowiązkowo przystępują do egzaminu końcowego, który obejmuje efekty kształcenia z czterech semestrów. W semestrze kończącym się egzaminem ocena końcowa – jedyna ocena w USOS – jest średnią ważoną ze:

 • średniej arytmetycznej ocen z zaliczeń czterech semestrów (waga – 2),
 • oceny z egzaminu kończącego lektorat (waga – 3), pod warunkiem, że obie te oceny są pozytywne.

Uznanie oceny z lektoratu uzyskanej na innym kierunku studiów URK lub na innej uczelni.

Student I stopnia, który zaliczył lektorat o równorzędnej liczbie godzin zakończony egzaminem nie musi powtarzać całego kursu, za wyjątkiem zajęć z języka specjalistycznego i przygotowania prezentacji. SJO nie uznaje ocen wystawionych wcześniej niż 5 lat wstecz w stosunku do cyklu kształcenia, o którego uznanie wnioskuje student.
Studenci II stopnia mogą być zwolnieni z lektoratu pod warunkiem, że osiągnęli efekty kształcenia założone dla języków obcych na danym kierunku i mogą to potwierdzić stosownymi dokumentami. Decyzję o zwolnieniu z lektoratu podejmuje każdorazowo Kierownik Zespołu.
W każdym przypadku uznawania ocen student powinien zostać zapisany do grupy przez lektora, który jest odpowiedzialny za wprowadzenie oceny do systemu USOS.
W sprawach związanych z uznawaniem ocen studenci mają obowiązek zgłosić się osobiście z początkiem semestru.


Zaliczenie lektoratu na podstawie certyfikatu

Szczegóły dotyczące możliwości uzyskania zaliczenia lektoratu na studiach pierwszego stopnia na podstawie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego są dostępne u lektora prowadzącego.
Certyfikaty nie zwalniają z części lektoratu poświęconej słownictwu specjalistycznemu oraz przygotowaniu prezentacji.

 

Zasady zaliczania języka obcego przez studentów realizujących semestr nauki na uczelniach zagranicznych w ramach realizacji programów wymiany międzynarodowej np. Erasmus+

1. Warunki zaliczania lektoratu w sytuacji, gdy student nie ma w dokumencie Learning Agreement języka obcego:

 • w trakcie wymiany międzynarodowej student odbywa studia w języku obcym tożsamym z językiem wybranym przez studenta w ramach lektoratu na uczelni macierzystej,
 • student nie musi zaliczać testów/kolokwiów przypadających na dany semestr nauki w uczelni macierzystej,
 • student semestru piątego jest zobowiązany do przygotowania prezentacji (dopuszcza się formę on-line),
 • student po powrocie przystępuje do egzaminu kończącego lektorat z języka obcego (SJO wyznaczy specjalny termin dla studentów powracających z programu wymiany międzynarodowej np. Erasmus+).

2. Warunki zaliczania lektoratu w sytuacji, gdy student ma w dokumencie Learning Agreement język obcy:

 • student semestru piątego jest zobowiązany do przygotowania prezentacji, (dopuszcza się formę on-line),
 • jeżeli język obcy uwzględniony w Learning Agreement jest tożsamy z językiem wybranym przez studenta w ramach lektoratu w uczelni macierzystej i jest realizowany na uczelni przyjmującej na co najmniej takim samym poziomie oraz kurs kończy się oceną, student nie musi przystępować do testów/kolokwiów, ani do egzaminu kończącego lektorat w uczelni macierzystej,
 • jeżeli język obcy uwzględniony w Learning Agreement jest tożsamy z językiem wybranym przez studenta w ramach lektoratu w uczelni macierzystej i jest realizowany na uczelni przyjmującej na co najmniej takim samym poziomie, jednak kurs nie kończy się oceną, student nie musi przystępować do testów/kolokwiów w uczelni macierzystej, ale po powrocie jest obowiązany przystąpić do egzaminu kończącego lektorat (SJO wyznaczy specjalny termin dla studentów powracających z programu wymiany międzynarodowej np. Erasmus+).

 

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. 29 Listopada 52
31-425
Kraków
j.sjo[a]urk.edu.pl
12 662 54 14
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Website Editor: Marta Janda-Pajak