Przebieg lektoratu

LEKTORATY
W ramach zajęć dydaktycznych prowadzonych w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego studenci mogą uczęszczać na lektoraty następujących języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego na poziomie B1-B2 (studia pierwszego stopnia) i B2-B2+ (studia drugiego stopnia) według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Prowadzone są również kursy j. polskiego dla obcokrajowców.

Lektoraty dla studentów I roku rozpoczynają się w drugim semestrze studiów (semestr letni).

Studenci uprawnieni do nauki języka obcego rejestrują się poprzez elektroniczny system rejestracji USOS. Przy wyborze poziomu kursu studenci powinni się kierować kryteriami określonymi w zakładce Wybór języka rejestracja USOS-UL.


Przebieg lektoratów:
Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia mają prawo do nauki jednego języka obcego zgodnie z następującymi zasadami:

Studia stacjonarne
Studia I stopnia – 120 godzin z podziałem na cztery semestry
Studia II stopnia – 30 godzin realizowanych w ciągu jednego semestru (tylko język specjalistyczny dostosowany do kierunku studiów)

Studia niestacjonarne
Studia I stopnia – 84 godziny z podziałem na cztery semestry
Studia II stopnia – 21 godzin realizowanych w ciągu jednego semestru (tylko język specjalistyczny dostosowany do kierunku studiów)
Zakres materiału oraz warunki zaliczenia są podane przez lektora prowadzącego na pierwszych zajęciach.
Każdy semestr nauki języka obcego kończy się zaliczeniem na ocenę. Dodatkowo na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, po czwartym semestrze języka studenci obowiązkowo przystępują do egzaminu końcowego, który obejmuje efekty kształcenia z czterech semestrów. W semestrze kończącym się egzaminem ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z 4 semestru języka (waga 2) oraz egzaminu (waga 3). Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej zarówno z czwartego semestru języka jak i z egzaminu.

Uznanie oceny z lektoratu uzyskanej na innym kierunku studiów UR lub na innej uczelni.

Student I stopnia, który zaliczył lektorat o równorzędnej liczbie godzin zakończony egzaminem nie musi powtarzać całego kursu, za wyjątkiem zajęć z języka specjalistycznego i przygotowania prezentacji. SJO nie uznaje ocen wystawionych wcześniej niż 5 lat wstecz w stosunku do cyklu kształcenia, o którego uznanie wnioskuje student.
Studenci II stopnia mogą być zwolnieni z lektoratu pod warunkiem, że osiągnęli efekty kształcenia założone dla języków obcych na danym kierunku i mogą to potwierdzić stosownymi dokumentami. Decyzję o zwolnieniu z lektoratu podejmuje każdorazowo Kierownik Zespołu.
W każdym przypadku uznawania ocen student powinien zostać zapisany do grupy przez lektora, który jest odpowiedzialny za wprowadzenie oceny do systemu USOS.
W sprawach związanych z uznawaniem ocen studenci mają obowiązek zgłosić się osobiście z początkiem semestru.


Zaliczenie lektoratu na podstawie certyfikatu

Szczegóły dotyczące możliwości uzyskania zaliczenia lektoratu na studiach pierwszego stopnia na podstawie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego są dostępne u lektora prowadzącego.
Certyfikaty nie zwalniają z części lektoratu poświęconej słownictwu specjalistycznemu oraz przygotowaniu prezentacji.

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. 29 Listopada 52
31-425
Kraków
j.sjo[a]urk.edu.pl
12 662 54 14
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Website-Editor: Marta Janda-Pajak