The European Language Certificates

TELC B2 to egzamin z języka angielskiego dający certyfikat na poziomie  B2 uznawany w krajach Unii Europejskiej (The European Language Certificates – telc). Zapraszamy do wzięcia udziału w egzaminie osoby pragnące potwierdzić swoją znajomość języka angielskiego.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA CERTYFIKATU TELC B2

Certyfikat językowy TELC B2 zwalnia studentów naszej uczelni z lektoratu języka ogólnego oraz z egzaminu końcowego z języka angielskiego. Studenci posiadający certyfikat są zobowiązani do zaliczenia języka fachowego w zakresie wymaganym w 3 i 4 semestrze lektoratu oraz prezentacji w języku angielskim w semestrze 4.

Zgodnie z decyzją The Office of Qualifications and ExaminationsRegulation (Ofqual) od 15 października 2018 certyfikaty telc odgrywają jeszcze większą rolę na szczeblu międzynarodowym. Jako akredytowane są uznawane przez uniwersytety na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii jako warunek wstępny potwierdzający znajomość języka angielskiego umożliwiający podjęcie studiów. Taka uznawalność na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej świadczy jednoznacznie o jakości i randze egzaminów telc.

Certyfikaty językowe TELC są oficjalnie uznawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracjijako zaświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego  w postępowaniu kwalifikacyjnym dla pracowników służb cywilnych (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009r) oraz honorowane przez pracodawców jak i uczelnie wyższe w kraju i za granicą. 

FORMA EGZAMINU

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna obejmuje rozumienie autentycznego tekstu słuchanego, rozumienie tekstu pisanego, ćwiczenia sprawdzające znajomość struktur leksykalno-gramatycznych oraz wypowiedź pisemną i trwa 2h20min. Część ustna odbywa się w parach i sprawdza umiejętność prezentacji, dyskusji i rozmowy w języku angielskim. Obejmuje 20min przygotowania i 15min egzaminu.

Przykładowe testy i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.telc.net.pl

ZAPISY I DODATKOWE INFORMACJE

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wniesienie opłaty egzaminacyjnej na konto uczelni. Dostarczenie do sekretariatu SJO dowodu wpłaty w wyznaczonym terminie jest jednocześnie gwarancją wpisu na egzamin.

Egzamin odbędzie się w Studium Języków Obcych UR, Al. 29 Listopada 52. Kandydaci zobowiązani są zgłosić się na egzamin 15 minut przed podaną godziną z dowodem tożsamości.

Egzaminy oceniane są komputerowo we Frankfurcie nad Menem. Informacja o wynikach /ok. 8 tygodni po egzaminie/ w Studium Języków Obcych UR.

Dodatkowych informacji udziela Natalia Pysz (n.pysz@urk.edu.pl) tel. 12 422 5412 (w godzinach konsultacji).

Serdecznie zapraszamy!

 

INFORMACJE O TELC

Egzaminy TELC są opracowywane i administrowane przez organizację telc GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, posiadającą czterdziestoletnie doświadczenie w tworzeniu i przeprowadzaniu egzaminów językowych na najwyższym europejskim poziomie.

Certyfikaty telc uwzględniają różne poziomy zaawansowania językowego od A1 do C2 wg skali Rady Europy i w chwili obecnej obejmują 10 języków europejskich: angielski, niemiecki, polski, hiszpański, francuski, włoski, portugalski, rosyjski, arabski i turecki.

Zaletą egzaminów telc jest ich porównywalność na danym poziomie dzięki identycznej strukturze testów. Egzaminy np. z poziomu B1 mają taki sam format we wszystkich językach. Oceny z egzaminów mają również tę samą wartość. Egzaminy obejmują tematykę z podstawowych dziedzin życia i są ukierunkowane na sprawdzanie umiejętności komunikowania się.

Egzaminy telc zostały opracowane w odniesieniu do skali poziomów biegłości językowej ujętej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy CommonEuropean Framework of Reference (CEFR). Dokument ten powstał w wyniku doświadczeń i przekonania, że wspólna zjednoczona Europa może istnieć tylko wtedy, kiedy komunikacja i porozumiewanie się Europejczyków będzie lepsze. Ze względu na międzynarodowy charakter rynku pracy nieodzownym stało się stworzenie systemu i instrumentu, który w sposób jednoznaczny opisywałby i klasyfikował umiejętności i kompetencje językowe w życiu codziennym i pracy.

Certyfikaty telc można uzyskać w ponad 3300 centrach i ośrodkach egzaminacyjnych w większości krajów Europy: Austrii, Bułgarii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii, Serbii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, na Węgrzech i we Włoszech. 

Egzaminy TELC w Polsce przeprowadzają centra i ośrodki egzaminacyjne partnerzy WBT, między innymi:

  • Uniwersytet Łódzki
  • Uniwersytet Wrocławski
  • Politechnika Lubelska
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
  • Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

 

EGZAMINY TELC W NASZEJ UCZELNI

Studium Języków Obcych od roku 2003 organizuje egzamin TELC z języka angielskiego na poziomie B1 i B2, do którego dotychczas przystępowali zarówno studenci, jak i pracownicy naszej Uczelni.

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Testy pisemne poprawiane są w Centrum we Frankfurcie nad Menem, natomiast część ustną egzaminu przeprowadzają i oceniają nasi licencjonowani egzaminatorzy lektorzy języka angielskiego.

Studium Języków Obcych prowadzi także kursy komercyjne, przygotowujące do egzaminu TELC B2, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród naszych studentów. Podobnie jest z kursami komercyjnymi z innych języków: francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego.

 

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. 29 Listopada 52
31-425
Kraków
j.sjo[a]urk.edu.pl
12 662 54 14
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Website-Editor: Marta Janda-Pajak